ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป


ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การเงินและการพัฒนา (Ph.D.) Fordham University, New York, U.S.A.
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA-Southeastern University
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ - Fordham University, New York, U.S.A
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย