การยื่นบัญชีทรัพย์สินนักการเมือง

จำนวนผู้ชมข่าว 1187 ครั้ง | อัพเดตเมื่อ 3 ธ.ค. 2555

การยื่นบัญชีทรัพย์สินนักการเมือง หรือ การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามรธน.กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกครั้งที่เข้ารับและพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน รวมถึง30วันหลังพ้นตำแหน่ง 1 ปี โดยยื่นบัญชีทั้งตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ตามรธน.2550 ซึ่งจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเฉพาะบัญชีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้น แต่หากจงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นบัญชีเท็จ มีโทษให้พ้นจากตำแหน่งหรือถูกตัดสินห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี และคดีทางอาญาริบทรัพย์สินที่เพิ่มผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน