กฎหมายฟอกเงิน

จำนวนผู้ชมข่าว 800 ครั้ง | อัพเดตเมื่อ 3 ธ.ค. 2555

กฎหมายฟอกเงิน หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินรวม 9 มูลฐานความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพศ ยักยอกฉ้อโกง ฉ้อโกงทางธุรกิจ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรรโชกทรัพย์  ลักลอบหนีศุลกากร ก่อการร้าย  และความผิดเกี่ยวกับการกระทำที่บุคคลต้องรับผิดในทางอาญาและมีผลให้ได้เงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำผิดนั้น รวมถึงเพิ่มกลุ่มที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินอีก 9 กลุ่ม รวมเป็น 20 กลุ่ม  ล่าสุด ไทยถูกขึ้นบัญชีสีเทา จึงเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้กฎหมายฟอกเงินได้มาตรฐานสากล