กรุงเทพฯ 27 ก.พ.- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ร่วมใจสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง” พร้อมชู 6 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กไทย เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 18 ปี ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง 2. การสร้างกระแสและสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง 3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็ก

4. การจัดการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในครอบครัว ชุมชน ศูนย์เด็ก และโรงเรียน 5. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง 6.ติดตามและประเมินผล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการเจริญเติบโตให้เด็กไทยมีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2554 พบว่ามีเด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2 ล้านคน แบ่งเป็น น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288  คน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบการพัฒนา สมอง  เรียนรู้ช้า ทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย.- สำนักข่าวไทย
 

#tags : ข่าว, สังคม, ทั่วไป, Lifestyle, Health, ข่าวทันสถานการณ์, ข่าวนำสไลด์โชว์, , กรมอนามัย, เด็กไทยสูงสมส่วน, สูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง, นพ.ณรงค์ สายวงศ์